งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

สวนพฤกษศาสตร์

แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆจัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยมีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพอาจเป็นตัวอย่างแห้งตัวอย่างดองหรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่เก็บรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียนที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลักชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรองกายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ

งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ

กรรมพืชทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา

ผลของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


  • เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร
  • มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ
  • มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญาเกิดนักอนุรักษ์
  • เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์


  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร

เบอร์โทรศัพท์

055-906-515

ที่อยู่โรงเรียน

56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120