ประวัติโรงเรียนศรีอินทราทิตย์


SRIINTARATIT PITTAYAKOM

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมเดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนครไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับนโยบายการศึกษาที่ต้องกากระจายการให้การศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอนครไทย 17 กิโลเมตร โดยได้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ 2534 ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนครไทยสาขาตำบลหนองกะท้าว” ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยมีนางสุเนตร ทองคำพงษ์ทำหน้าที่รักษาการผู้บริหารเป็นคนแรก พื้นที่จำนวน 44 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านแก่งหว้า ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก      

ปี พ.ศ 2539 โรงเรียนได้รับประกาศการจัดตั้งเป็นโรงเรียมัธยมศึกษาแห่งใหม่โดยใช้ชื่อตำบลเป็นชื่อโรงเรียนว่า“โรงเรียนหนองกะท้าววิทยา” ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค และบ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง สนามบาสเกตบอล ห้องน้ำ ถังเก็บน้ำฝน 33 และถนนคอนกรีตหน้าอาคารโดยมีนางสุเนตร ทองคำพงษ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

ปี พ.ศ 2540 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมทั้งประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อ“โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม” ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 4 ธันวาคม 2549 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกโดยมี นายธรรมนูญ 

คงระเรื่อยตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในขณะนั้นเป็นผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 16 เมษายน 2550 ได้ถ่ายโอนข้าราชการ จำนวน 4 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน

ติดต่อโรงเรียน


56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120
055-906-515