บุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย


THAI DEPARTMENT

นางสาวนุชนาฎ พรมสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางพรระวี จันทร์ย่อย

 

นางสาวชุตินันท์ เเจ่มจันทร์

 

นางสาวฐิติยา ประสงค์

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์

055-906-515

ที่อยู่โรงเรียน

56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120