บุคลากรภายในฝ่าย


Internal Personnel

นางจินตนา โพธิ์ไกร

ตำเเหน่ง ครู คศ.๑ 

หัวหน้าฝ่ายเเผนเเละงบประมาณ

นางดวงชีวัน กิติอาษา

ตำเเหน่ง ครู คศ.๓ 

นางมาลัยพิมพ์ ตันทา

ตำเเหน่ง ครู คศ.๑ 

นางสาวอมรา เทียนทอง

ตำเเหน่ง ครู คศ.๑ 

นางสาวจีรัญญา อ่อนผาด

ตำเเหน่ง ครู คศ.๑ 

นางสาวพิชชาพร ขุ่นนนท์

ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย 

นางสาวชุตินันท์ เเจ่มจันทร์

ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาววันวิสาข์ โพธิ์เกิด

ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 

นางสาวเเพรวพรรณ ด่อนเเผ้ว

ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

นางสาวกุลรัตน์ ต่ายคง

ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

เบอร์โทรศัพท์

055-906-515

ที่อยู่โรงเรียน

56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120