บุคลากรภายในฝ่าย


Internal Personnel

นางสาวศิริวิมล สุขมามอญ

ตำเเหน่ง ครู คศ.๑

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวนุชนาฎ พรมสอน

ตำเเหน่ง ครู คศ.๑ 

นางสาวพิไลลักษณ์ โตมิ

ตำเเหน่ง ครู คศ.๑

นายวรัมถ์ สุภานันท์

ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย

นายโยธิน ทศโยธิน

ตำเเหน่ง ผู้ช่วยครู

นางสาวจิรานันท์ ทาสีดา

ตำเเหน่ง ผู้ช่วยครู

นางสาวอมรรัตน์ ประมาณเมือง

ตำเเหน่ง ผู้ช่วยครู

เบอร์โทรศัพท์

055-906-515

ที่อยู่โรงเรียน

56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120