บุคลากรภายในฝ่าย


Internal Personnel

นางพรระวี จันทร์ย่อย

ตำเเหน่ง ครู คศ.๓ 

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นางสาววิไลพรรณ สิริ เยี่ยมจรรยา

ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย 

นางจุฑารัตน์ เรณุมาน

ตำเเหน่ง ผู้ช่วยครู

นางสาวนพรัตน์ บุญรักษ์

ตำเเหน่ง ผู้ช่วยครู

เบอร์โทรศัพท์

055-906-515

ที่อยู่โรงเรียน

56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120