บุคลากรภายในฝ่าย


Internal Personnel

นายวีรวัฒน์ ม่วงมิตร

ตำเเหน่ง ครู คศ.๒ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางกิ่งชบา แป้นจาก

ตำเเหน่ง ครู คศ.๓

นายกิจติ อุ่นพรม

ตำเเหน่ง ครู คศ.๑

นายตะวันไท ล้นลุย

ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสมทรง ทองหล้า

ตำเเหน่ง ผู้ช่วยครู

นางสาวฐิติยา ประสงค์

ตำเเหน่ง ผู้ช่วยครู

นายชาธนิก พฤกษะวัน

ตำเเหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสอิ้ง สีบุญ

ตำเเหน่ง เเม่บ้าน

นางสุเทพ บุณพรม

ตำเเหน่ง เเม่บ้าน

นายสมพงษ์ ฉิมมาลี

ตำเเหน่ง คนสวน

นายสุมล อุ้ยหะ

ตำเเหน่ง นักการภารโรง

นายก้าน จ้อยโถ

ตำเเหน่ง นักการภารโรง

เบอร์โทรศัพท์

055-906-515

ที่อยู่โรงเรียน

56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120