บุคลากรภายในฝ่าย


Internal Personnel

นางฐิติกานต์ บัวประทุม

ตำเเหน่ง ครู คศ.๓ 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวอุไรพร ไตรพรมมา

ตำเเหน่ง ครู คศ.๑ 

นางสาวฤดีวรรณ ภู่อ่ำ

ตำเเหน่ง ครู คศ.๒ 

นายสถาพร สอนนนฐี

ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย

นายศรายุทธ จอมยิ้ม

ตำเเหน่ง ผู้ช่วยครู

นางสาวดวงนภา อ่อนเหลือ

ตำเเหน่ง ผู้ช่วยครู

เบอร์โทรศัพท์

055-906-515

ที่อยู่โรงเรียน

56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120