บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา


SOCIAL STUDIES DEPARTMENT

นางสาวจีรัญญา อ่อนผาด

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาเเละวัฒธรรม

นายวรัมถ์ สุภานันท์

 

นายสถาพร สอนนนฐี

 

นางสาวจุฑารัตน์ เรณุมาน

 

นางสาวดวงนภา อ่อนเหลือ

 

นางสาวนพรัตน์ บุญรักษ์

 

เบอร์โทรศัพท์

055-906-515

ที่อยู่โรงเรียน

56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120