บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ


ART DEPARTMENT

นางสาวอุไรพร ไตรพรมมา

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายกิจติ อุ่นพรม

 

นายศรายุทธ จอมยิ้ม

 

เบอร์โทรศัพท์

055-906-515

ที่อยู่โรงเรียน

56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120