บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


SCIENCE DEPARTMENT

นางกิ่งชบา เเป้นจาก

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางดวงชีวัน กิติอาษา

 

นางจินตนา โพธิ์ไกร

 

นางมาลัยพิมพ์ ตันทา

 

นายตะวันไท ล้นลุย

 

นายโยธิน ทศโยธิน

 

นางสาวอมรรัตน์ ประมาณเมือง

 

 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์

055-906-515

ที่อยู่โรงเรียน

56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120