บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์


MATHEMATIC DEPARTMENT

นางสาวศิริวิมล สุขมามอญ

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวจิรานันท์ ทาสีดา

 

 

เบอร์โทรศัพท์

055-906-515

ที่อยู่โรงเรียน

56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120