บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพเเละเทคโนโลยี


HOME ECONOMIC AND TECHNOLOGY DEPARTMENT

นางสาวพิไลลักษณ์ โตมิ

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพเเละเทคโนโลยี

นายวีรวัฒน์ ม่วงมิตร

 

นางสาวฤดีวรรณ ภู่อ่ำ

 

นางสาวจุฑามาศ สิงห์ลอ

 

นางสาวสมทรง ทองหล้า

 

นายชาธนิก พฤกษะวัน

 

เบอร์โทรศัพท์

055-906-515

ที่อยู่โรงเรียน

56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120