ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์


GENERAL INFORMATION 

พันธกิจของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์


1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนในพื้นที่บริการ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาตนเองมีความเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

5. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ

6. ระดมสรรพกําลังจากชุมชนองค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา


สีประจําโรงเรียน ฟ้า – ขาว

สีฟ้า หมายถึง ปัญญาซึ่งควบคุมทุกสิ่ง 

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 

ฟ้า – ขาว หมายถึง คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา

ปรัชญาประจำโรงเรียน

เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับกิจกรรม 

จริยธรรมนําวิชาการ ประสานชุมชน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน สากล ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คติพจน์

ปัญญา ปริสุชุณติ คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา

อัตลักษณ์

มารยาทน่ารักสมวัย มีน้ําใจ กล้าแสดงออก

 

 

เบอร์โทรศัพท์

055-906-515

ที่อยู่โรงเรียน

56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120